Érdeklődés

+36 1 255 2212

+36 20 498-2208

info@almavia.hu

1137 Budapest,

Radnóti u. 2.

Utazási szerződés

Általános Szerződési Feltételek

 

 

AlmaVía Travel Kft

Cg. 01-09-970444

Székhely: 1137 Budapest, Radnóti u.2.

Adószám: 23541412-2-41

MKEH engedély száma: U-001316

Telefonszám: +36 1 255 2212

E-mail: info@almavia.hu

Vagyoni biztosíték: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt

Utazási feltételek

I. Az utazási szerződés
• Az AlmaVia Travel Kft. (1137 Budapest, Radnóti u.2. cégjegyzékszám: 01-09-970444, MKEH nyilvántartási szám: U-001316), a továbbiakban mint utazásszervező által szervezett külföldi utazásokra a Ptk. 6:254. §, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) sz. kormányrendeletben és az utazásszervező utazási feltételeiben előírtak az irányadók.
Az utazási szerződés létrejötte
• Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével jön létre az utas és az utazásszervező között.
• Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az utazásszervező által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
Az utazási szerződés hatálybalépése
• Az utazásszervező felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
Általános feltételek
• Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.
• Az utas/megrendelő a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
• Az utazásszervező jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
• Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utassal/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
• Az utazási szerződés részét képezi az utas fuvarozását (légi, vízi, vasúti) végző fuvarozócég üzletszabályzata, az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
• Repülővel történő utazás esetén az utazásszervező felhívja az utas figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az utazásszervező és az utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utas és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvény a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

II. Az előleg és a részvételi díj
• Az utas jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj 40%-a. Eltérhet ettől az utazásszervező, amennyiben a külföldi közreműködőjével megkötött szerződés szigorúbb feltételt állapít meg. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 30 nappal indulás előtt – fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban az utazásszervező külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, és az utazásszervező a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített bánatpénzt felszámítani.
• Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
• Az utazásszervező a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az indulás előtt az utazásszervező képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
• Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utazásszervező tudomására hozni. Ezen kérések stb. teljesítése csak akkor követelhető, ha azt az utazásszervező írásban, az indulás előtt visszaigazolta.

III. A részvételi díj emelése, visszatérítése
• A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a utazásszervező szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
• A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20. napig felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 6 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti, figyelemmel a VI/9. pontra.
• Az utazásszervező felhívja az utas figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utas tudomásul veszi, hogy elállásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az utazásszervező csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az utazásszervezőnek visszafizette. Az utazásszervező az utassal megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utast azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.
• A részvételi díj nem tartalmazza az utasnak a légi személyszállítási, illetve a vízi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az utazásszervezőnél felmerülő munkadíjat, melyet az egyedi utazási szerződések tartalmaznak. Az utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (utas és utazásszervező) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.
• Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
• Az utazásszervező – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

IV. Az utas magatartása és elállása az utazási szerződéstől
• Az utas/megrendelő az utazási szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. Az elállás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot az utazásszervező kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkezett elállás díjmentes. Ha az utas az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke:
60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
34-14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,
13-8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a,
7- 5 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a,
4 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a.
Az e pontban meghatározott bánatpénz mértékek az áfát nem tartalmazzák.

• Az utas/megrendelő az indulást megelőző 61.napig bármikor elállhat az utazási szerződéstől, ám amennyiben az azt megelőző időszakban már kifizetésre és kiállításra kerültek az utazáshoz szükséges menetrendszerinti járatokon a repülőjegyek, azok díját és illetékét már nem áll módunkban visszatéríteni. Az erre vonatkozó szabályozást az Utazási Szerződés VI./9.pontja tartalmazza.

• Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV. 1. pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utas/megrendelő megfizetni, kivéve, ha az utazásszervező ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 20.000Ft/fő munkadíj kerül felszámításra. Ha a szerződő felek az indulás időpontja előtt a szerződés teljes vagy részleges módosításában állapodnak meg, úgy a módosítással kapcsolatban felmerülő költségeket (például a személyszállítás jegyeinek, a szálláshely igénybevételének időbeli és/vagy komfortfokozati változtatása, stb.) az utas viseli.
• Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az indulást követően áll el a szerződéstől. Ugyancsak nem illeti meg visszatérítés az utast, amennyiben magatartása, mulasztása, hatósági intézkedés, jogsértés miatt nem tud részt venni az utazáson.
• Az utazásszervező a befizetett összeg – az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamattal növelt visszatérítése mellett az utas egyidejű értesítésével az utazás megkezdése előtti 20. napig elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze, illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.
• Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.
• Ha az utazásszervező az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programot az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja, az utas a változás közlésétől számított a közlésben meghatározott időtartamon belül vagy határidőig elállhat a szerződéstől és az utazásszervező a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti. Az utast ilyen esetben megilletik a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 8. §-ában foglalt jogok is. Amennyiben az utas a közlésben maghatározott időn belül nem jelenti be írásban az elállását az utazási szerződéstől, úgy az utazási szerződés teljesítése olyan ok miatt válik lehetetlenné, amiért az utas, mint jogosult a felelős. Ebben az esetben a Ptk. 6:180. § (2) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
• Nem minősül az utas saját érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el, mert az út, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem javasolja, kivéve, ha ez a külügyi álláspont a szerződés megkötésének napján már ismert volt. Ha a Külügyminisztérium ezen álláspontja a szerződés megkötése után kerül nyilvánosságra, akkor az utas a nyilvánosságra hozatal dátumától számított 7 napon belül jelentheti be elállását erre való hivatkozással. Ugyanezen fejezet 6) pontjának harmadik mondatát kell alkalmazni akkor, ha az utazásszervező helyettesítő szolgáltatást ajánl fel és annak elfogadásáról az utas a felajánlás napjától számított 7 napon belül nem nyilatkozik.

V. Biztosítás
• Az utazásszervező kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének teljesítése érdekében szerződéskötési feltételként írja elő az utas utazási (baleset, poggyász) biztosításának meglétét. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős.

VI. Hibás teljesítés, kártérítés
• A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval vagy az utazásszervezővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani az utazásszervezőhez. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utazásszervező megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát. A felvett jegyzőkönyv nem jelenti a panasz megalapozottságának és jogosságának elismerését, kizárólag az utas által elmondottak rögzítését szolgálja.
• Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
• Az utazásszervező köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utas vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.
• Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
• Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről. kivéve, ha az utazásszervező, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
• Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
• Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre az utazásszervezőnek nincs ráhatása.
• Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét és a személyiségi jog megsértése miatt járó sérelemdíjat összesen a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
• Repülővel, hajóval történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság és az utas között létrejött személyfuvarozási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges. Az utazásszervező a jegy árát vagy annak a fuvarozási szerződésben meghatározott hányadát kizárólag a fuvarozó által történt visszafizetés után, a jegykiállító iroda kezelési költségének levonásával téríti vissza az utasnak.

VII. Egyéb rendelkezések
• Az utazásszervező a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékára az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítóval kötött biztosítási szerződést (a biztosítási kötvény száma:VBB63320/109131). Ezen vagyoni biztosíték csak az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.
• Az utazásszervező tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján az utazásszervezőt nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az utazásszervező az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
• A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
• Az utazásszervező a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
• Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az utazásszervező fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) az utazásszervező utólag visszatéríti.
• Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
• A programfüzetben lévő képek illusztrációk.
• A szerződő felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.
• A szerződő felek tudomásul veszik, hogy ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
• A szerződő felek kizárnak minden szokást, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás között kialakítottak. A szerződő felek kizárják az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást is.
• A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
• A szerződő felek a perérték nagyságától függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
• A jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, a bíróság kizárólagos illetékességét egyedileg tárgyalták meg velem, a feltételeket megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom.

Tájékoztatás elektronikus úton megkötendő utazási szerződéshez

1.) Az utazási feltételek elfogadása- akár a honlapon történő jelentkezés esetében az erre vonatkozó rubrika bejelölésével is- a Ptk. (Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény) értelmében írásban megkötött szerződésnek minősül.
2.) Az AlmaVia Travel Kft. a szerződést rögzíti.
3) A megkötött szerződés a Ptk.-ban rögzített elévülési időn belül, változatlan formában hozzáférhető az AlmaVia Travel Kft. számítógépes rendszerén keresztül.

 

 

Budapest, 2017. január 1.

 

AlmaVía Travel Kft