Általános Szerződési Feltételek

 

AlmaVía Travel Kft.

Utazásszervező

Cg. 01-09-970444

Székhely: 1066 Budapest, Esztergomi út 58.III/12.

Adószám: 23541412-2-41

MKEH engedély száma: U-001316

Vagyoni biztosíték:  banki letét (OTP Bank)

Telefonszám: +36 20 233 3461

E-mail: info@almavia.hu

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az utazási szerződés

 • Az AlmaVía Travel Kft. (1066 Budapest, Esztergomi út 58.III/12. cégjegyzékszám: 01-09-970444, MKEH nyilvántartási szám: U-001316), a továbbiakban, mint utazásszervező által szervezett külföldi utazásokra a Ptk., a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben és az utazásszervező utazási feltételeiben előírtak az irányadók.

Az utazási szerződés létrejötte

 • Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével jön létre az utazó és az utazásszervező között.
 • Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az utazásszervező által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

Az utazási szerződés hatálybalépése

 • Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség.

Általános feltételek

 • Az utazás időtartama alatt az utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.
 • Az utazó/megrendelő a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
 • Az utazásszervező jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
 • Az utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazásszervező az utazóval/megrendelővel történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
 • Az utazási szerződés részét képezi az utazásszervező által kiállított foglalás visszaigazolása, az utazásszervező által elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett prospektus az utazási szerződésben rögzített pozíciószámon.
 • Repülővel történő utazás esetén az utazásszervező felhívja az utazó figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az utazásszervező és az utazó között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utazó és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvény a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

II. Az előleg és a részvételi díj

 • Az utazó jelentkezésekor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj 40%-a. Eltérhet ettől az utazásszervező, amennyiben a külföldi közreműködőjével megkötött szerződés szigorúbb feltételt állapít meg. Az utazási szerződés (vagy annak módosítása) szerinti hátralék összege a szerződésen szereplő határidőig – 35 nappal indulás előtt – fizetendő. Amennyiben az utazó ezen feltételt nem teljesíti, az az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről és az utazásszervező jogosult az utazási feltételekben rögzített bánatpénzt felszámítani.
 • Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
 • Az utazásszervező a teljes összeg befizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt néhány nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utazónak, melyet az indulás előtt az utazásszervező képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utazó az utazáson nem vehet részt, ami az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről. Az utazós csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
 • Az utazó a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utazásszervező tudomására hozni. Ezen kérések stb. teljesítése csak akkor követelhető, ha azt az utazásszervező írásban, az indulás előtt visszaigazolta.
 • Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

III. A részvételi díj emelése, visszatérítése

 • A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a utazásszervező szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
 • A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utazó az erről kapott értesítésben meghatározott határidőig írásban felmondhatja a szerződést, és az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti. A részvételi díj csökkentése esetén az utazásszervező a csökkentés összegét költségeinek levonása után 8 napon belül visszafizeti az utazónak figyelemmel a VI/10. pontra.
 • Az utazásszervező felhívja az utazó figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utazó tudomásul veszi, hogy elállásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az utazásszervező csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az utazásszervezőnek visszafizette. Az utazásszervező az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utazót azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.
 • A részvételi díj nem tartalmazza az utazónak a légi személyszállítási, illetve a vízi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az utazásszervezőnél felmerülő munkadíjat, melyet az egyedi utazási szerződések tartalmaznak. Az utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (utas és utazásszervező) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.
 • Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utazót terhelik.
 • Az utazásszervező – az utazó kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
 • Nem illeti meg visszatérítés az utazót, amennyiben magatartása, mulasztása, hatósági intézkedés, jogsértés miatt nem tud részt venni az utazáson.

IV.Az utazási szerződés felmondása az utazó részéről

 • Az utazó/megrendelő az utazási szerződést az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor felmondhatja.  A felmondás akkor válik hatályossá, amikor a felmondást az utazásszervező kézhez kapja. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkező felmondás díjmentes. A repülőjegyek kizárólag előzetes ár és menetrend egyeztetést követően kerülnek kiállításra. A kiállítást követően a repülőjegy kötbérmentesen nem módosítható és nem lemondható, a kötbér mértéke az adott légitársaság szabályzata szerint alakul.
 • Az útlemondási biztosítás összege lemondás esetén vissza nem téríthető tétel.
 • Ha az utazó az indulást megelőző 60 napon belül mondja fel a szerződést, úgy felmondási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja.
 • A bánatpénz mértéke:
  60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 20%-a,
  34-14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,
  13-8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a,
  7- 5 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a,
  4 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a.

                  Az e pontban meghatározott bánatpénz mértékek az áfát nem tartalmazzák.

 • Ha az utazó átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a IV. 1. pontban meghatározott bánatpénzt köteles az utazó/megrendelő megfizetni, kivéve, ha az utazásszervező ajánlja fel a változtatás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén 3000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra. Ha a szerződő felek az indulás időpontja előtt a szerződés teljes vagy részleges módosításában állapodnak meg, úgy a módosítással kapcsolatban felmerülő költségeket (például a személyszállítás jegyeinek, a szálláshely igénybevételének időbeli és/vagy komfortfokozati változtatása, stb.) az utazó viseli.
 • Nem illeti meg visszatérítés az utazót, amennyiben magatartása, mulasztása, hatósági intézkedés, jogsértés miatt nem tud részt venni az utazáson.
 • Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerül, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a felmondásról az utazásszervezőt. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az utazásszervező kártérítésre nem kötelezhető, azonban az utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az utazónak.
 • Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult:
  • elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul, vagy
  • bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.
 • Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az utazásszervező azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van.
 • Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az utazásszervező a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az utazásszervezőnek megfizetni.
 • Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az utazásszervező az utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.

V. Az utazási szerződés felmondása az utazásszervező részéről

 • Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést, és az utazó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az utazótól.
 • Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási szerződést.
 • Az utazásszervező, amennyiben az utazási csomagra jelentkezett utazók száma nem éri el a minimális főt a befizetett összeg visszatérítése mellett
  • a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,
  • a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 7. napig,
  • a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést,
 • Az előző pontban említett esetekben az utazásszervező az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.
 • Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az utazásszervezőt az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják.

VI.Biztosítás

 • Az utazásszervező kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének teljesítése érdekében szerződéskötési feltételként írja elő az utazó utazási (baleset, poggyász) biztosításának meglétét. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó felelős.
 • Az utazásszervező az utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.

VII. Hibás teljesítés, kártérítés

 • A szerződés hibás teljesítése esetén az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval vagy az utazásszervezővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. Az utaskísérő az utazó bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utazónak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 10 napon belül írásban kell benyújtani az utazásszervezőhez. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utazásszervező megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy az igazoló dokumentumok egy példányát. A felvett jegyzőkönyv nem jelenti a panasz megalapozottságának és jogosságának elismerését, kizárólag az utas által elmondottak rögzítését szolgálja.
 • Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 • Az utazásszervező köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utazó vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.
 • Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak. Az utazásszervező segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.
 • Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.
 • Az utazó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről. kivéve, ha az utazásszervező, annak képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utazónak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.
 • Az utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
 • Az utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, melyekre az utazásszervezőnek nincs ráhatása.
 • Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét és a személyiségi jog megsértése miatt járó sérelemdíjat összesen a részvételi díj háromszorosában korlátozza.
 • Repülővel, hajóval történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság és az utas között létrejött személyfuvarozási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges. Az utazásszervező a jegy árát vagy annak a fuvarozási szerződésben meghatározott hányadát kizárólag a fuvarozó által történt visszafizetés után, a jegykiállító iroda költségének levonásával téríti vissza az utasnak.
 • A szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel még akkor is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles. A szerződésszegést az utazásszervező ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben
  • azt az utazó az utazásszervezőnek az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és
  • a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy
  • nem jár aránytalanul nagy költségekkel, figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.
 • Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.
 • Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.
 • Amennyiben az utazásszervező a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az utazásszervező legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.
 • Az utazásszervező nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az utazót, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak felróható.
 • Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 • Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.
 • Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az utazásszervező a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak.
 • Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
 • Amennyiben az utazásszervező szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az utazásszervező többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.

VIII. Egyéb rendelkezések

 • Az utazásszervező a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékára az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítóval kötött biztosítási szerződést. Ezen vagyoni biztosíték csak az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére fordítható az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.
 • Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy a vasúti személyszállítást igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni (COTIF) egyezmény korlátozzák az utazásszervező felelősségét.
 • Az utazásszervező felelősséget vállal az előző pontban megnevezett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az utazó az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelheti.
 • Amennyiben az utazó az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az utazásszervezőtől követeli, akkor az utazásszervező a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, vagy az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja azt.
 • Az utazásszervező szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből az ebben a pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.
 • A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a fuvarozók üzletszabályzatai nem részei az utazási szerződésnek.
 • Az utazásszervező a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utazót a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A területileg illetékes békéltető testületek címei a bekeltetes.hu weboldalon találhatók.
 • A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az utazók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu). A 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
 • Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az utazásszervező fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) az utazásszervező utólag visszatéríti.
 • Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 • A programfüzetben és a honlapon lévő képek illusztrációk.
 • A szerződő felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.
 • A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A felek között létrejött utazási szerződés kötelező adatai , nyilatkozatai:

1./ ÁFA nyilatkozat

A  2007.évi CXXVII. Tv. 2011.01.01-től hatályos módosításában szereplő, a 206.§ alapján:

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat:

 • nem adóalanyként, vagy adóalanyi minőségben – azaz Utazóként
 • adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként – azaz Utazóként
 • adóalanyként saját nevemben, de más javára – azaz nem Utazóként

veszem igénybe.

A megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölje meg

2./Nyilatkozatok az adatkezelésre, utazási csomagra vonatkozó tájékoztatásra, az ÁSZF megismerésére és elfogadására:

 • /Hozzájárulok ahhoz, hogy az AlmaVía Travel Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.almavia.hu weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy az AlmaVía Travel Kft. személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.
 • /Kijelentem, hogy az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötési előtti általános tájékoztatást megkaptam.
 • / Kijelentem, hogy az AlmaVía Travel Kft. általános szerződési feltételeit megkaptam, azt átolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelezően elfogadom.

 

Dátum:___________________________________ Megrendelő/ Utas aláírása: ________________________________________________

 

Út  megnevezése:________________________________________________

 

Időpontja:­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

 

2021.január 1.